Uitnodiging Algemene Ledenvergadering

Hierbij nodigen wij je uit voor de Algemene Ledenvergadering van Tennisvereniging TULP op dinsdag 27 november 2018, aanvang 20.00 uur. De vergadering vindt plaats in de kantine van de Tulp.

 

Het verslag van de vorige ALV is te vinden in het clubblad.

AGENDA ALV 2018

1. Opening

2. Mededelingen van het bestuur

3. Ingekomen stukken

Gelieve berichten van verhindering door te geven via secretariaat@tvtulp.nl

4. Notulen van de Algemene Ledenvergadering van 28 november 2017

5. Jaarverslag van het bestuur

6. A. Jaarverslag van de penningmeester:

Balans en Financieel verslag  boekjaar 31-10-2018, Begroting 2019

B.Verslag kascommissie

C.Benoeming kascommissie 2019

7. Vaststellen contributie voor het jaar 2019

8. Jaarverslagen en samenstelling van de diverse commissies

9. Samenstelling bestuur

Het bestuur draagt Mieke Jansen voor als nieuwe penningmeester. Kandidaatstelling door de leden geschiedt door middel van inlevering bij de secretaris van een daartoe strekkende schriftelijke verklaring, vergezeld van een bereidverklaring van de gestelde kandidaat, uiterlijk zeven dagen voor de algemene ledenvergadering.

10. Trainers Team Tulp

11. Rondvraag

12. Sluiting

Nieuws overzicht